Обліковий процес та методи виявлення його фальсифікацій

Навчальна дисципліна «Обліковий процес і методи виявлення його фальсифікацій» є професійно орієнтованою дисципліною, спрямованою на поглиблене дослідження питань, що не були достатньою мірою розглянуті під час вивчення нормативних навчальних дисциплін на 1–2 курсах бакалаврату. Студентам буде надана можливість отримати та поглибити знання методики роботи з документами, що відображають господарську діяльність підприємств, установ, перевірки господарських операцій і застосування їх при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у всіх галузях народного господарства, та формувати практичні навички перевірки законності проведення господарських операцій та облікового процесу, ревізій, судово-бухгалтерської експертизи. Вивчення навчальної дисципліни надає можливість студентам засвоїти необхідну інформацію про те, як правильно вести аналітичний та синтетичний облік, підприємницький, податковий, бухгалтерський облік, застосовувати знання облікового процесу на практиці. А методи виявлення фальсифікацій облікового процесу допоможуть у практичній діяльності майбутнього юриста-правника. За результатами вивчення курсу «Обліковий процес і методи виявлення його фальсифікацій» студенти повинні: – знати галузеві особливості податкового, підприємницького, бухгалтерського облікового процесу, проведення ревізій, судово-бухгалтерських експертиз та методичні аспекти використання облікових документів під час виявлення та розслідування корисливих злочинів, методи виявлення фальсифікацій документів, методи фактичного контролю за господарською діяльністю, дослідження документів; – вміти тлумачити положення чинного законодавства з питань призначення ревізій, експертиз, виявляти та усувати умови, що сприяють економічній злочинності, встановлювати та доводити факти розкрадань за допомогою дослідження та аналізу точності проведення облікового процесу, виявлення фальсифікацій документів.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль