Публічна оферта

Публічна оферта
про надання благодійної допомоги
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної допомоги (далі – «Оферта»), відповідно до ст.
641 Цивільного кодексу України, є пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Києво-Могилянська Фундація», код ЄДРПОУ 44997419, що
знаходиться за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, буд. 6, офіс 45 (далі – «Фонд»),
в особі Директора Фонду Калініна Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту,
невизначеному колу дієздатних фізичних та юридичних осіб приватного права, які добровільно
здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір
щодо надання Фонду благодійної допомоги (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з
кожним Благодійником, що звернеться до Фонду.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на веб-сайті Фонду в мережі Інтернет
за посиланням:https://law.ukma.edu.ua/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути
змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення
відповідної інформації на Сайті.
1.3. Фонд може укладати договори щодо надання йому благодійної допомоги в іншому порядку
та/або на інших умовах, ніж це передбачено даною Офертою. Благодійник може окремо звернутися
до Фонду для укладення такого договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність
Фонду благодійної допомоги (у вигляді грошових коштів чи іншого майна) на здійснення статутної
діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає вид та розмір благодійної допомоги. Фонд
самостійно визначає цілі та сфери використання наданої йому благодійної допомоги в рамках
власної статутної діяльності, якщо інше не передбачено Благодійником в порядку, визначеному
Договором. Предметом Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із
Сторін Договору.
2.2. Безоплатна передача Благодійником грошових коштів, іншого майна, майнових прав у
власність Фонду за Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону
України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.
2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної допомоги,
обравши його серед програм (проектів), цілей, сфер, тощо, оголошених Фондом.
2.4. Благодійник має право до надання благодійної допомоги запитати у Фонду та отримати
інформацію про характер і розмір благодійної допомоги, необхідної Фонду на конкретні цілі та
сфери його благодійної діяльності, а також за його благодійними програмами (проектами).
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, в першу чергу для сприяння
законним інтересам Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(далі – «Академія»), науково-педагогічних та всіх інших працівників Академії, абітурієнтів,
студентів, аспірантів та випускників Академії, а також надання допомоги у сферах благодійної
діяльності, визначених Статутом, розвитку і підтримки цих сфер у суспільних інтересах.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
3.3. Інформація про діяльність Фонду та звіти про результати такої діяльності розміщені на Сайті.
4. НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної допомоги.
4.2. Благодійна допомога є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
Благодійник має право визначити конкретну ціль своєї благодійної допомоги в рамках цілей, сфер
благодійної діяльності та благодійних програм (проектів) Фонду – шляхом укладання із Фондом
окремого договору про надання благодійної допомоги, згідно з пунктами 1.3 та 2.3 цієї Оферти.
Якщо Благодійник при наданні благодійної допомоги визначив її конкретну ціль без попереднього
погодження з Фондом, Фонд має право повернути таку благодійну допомогу Благодійнику.
4.3. Відповідно до цієї Оферти та Договору благодійна допомога надається Благодійниками та
використовуються Фондом для здійснення та забезпечення своєї благодійної діяльності (реалізації
сфер, цілей благодійної діяльності та благодійних програм (проектів) Фонду) відповідно до
Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням
благодійної допомоги, яка надається ним Фонду.
4.4. При наданні благодійної допомоги, для правильної ідентифікації її надавача, Благодійник
вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище фізичної особи або найменування юридичної
особи; адресу електронної пошти та/або номер телефону; інші дані, що дозволяють здійснити
ідентифікацію Благодійника.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Фонд зобов’язується використовувати надану йому Благодійником благодійну допомогу в
суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках здійснення своєї статутної
діяльності.
5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання наданої йому благодійної
допомоги відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків,
коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї благодійної допомоги за окремим договором з
Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної допомоги Благодійником не визначена,
вважається, що така благодійна допомога надана Благодійником на здійснення Фондом своєї
статутної діяльності.
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання наданої ним Фонду
благодійної допомоги. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті періодичні (щомісячні,
щоквартальні, щорічні, тощо) фінансові звіти, які у тому числі міститимуть інформацію щодо (і)
розмірів благодійної допомоги, отриманої Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду
протягом звітного періоду. За письмовим запитом Благодійника Фонд може також підтвердити
цільове використання благодійної допомоги додатковими документами. Доступ до звітів про
використання благодійної допомоги надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним
законодавством України, цією Офертою та Договором.
5.4. Наданням благодійної допомоги Фонду Благодійник беззастережно стверджує (і) свою
дієздатність, (іі) добровільність укладання відповідного правочину, (ііі) що майно, яке передається
Фонду як благодійна допомога, не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не
обтяжене будь-якими іншими правами третіх осіб та не було набуте з порушенням норм Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від
06.12.2019 р. № 361-ХІ. В разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень,
Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази
цих тверджень.
6. АКЦЕПТ
6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Оферти шляхом вчинення ним дій
щодо передання благодійної допомоги у власність Фонду (здійснення грошового переказу за
допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування
грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків; передання у власність
Фонду іншого майна як благодійної допомоги). Моментом Акцепту є дата зарахування відповідних
грошових коштів Благодійника на банківський розрахунковий рахунок Фонду чи дата фактичної
передачі Благодійником у власність Фонду іншого майна як благодійної допомоги.
6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною
мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою надання благодійної допомоги і з
правом Фонду використовувати частину благодійної допомоги, наданої йому Благодійником, на
адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством
України.
6.3. Благодійник і Фонд, керуючись ст.ст. 639, 641, 642 Цивільного кодексу України,
погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони
погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його
недійсність.
6.4. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні ним
Сайту та/або наданні благодійної допомоги Фонду (далі – персональні дані) з метою належної
реалізації цієї Оферти, Договору та статутної діяльності Фонду. Детальна інформація про порядок
обробки Фондом персональних даних та іншої конфіденційної інформації Благодійника розміщена
в Політиці конфіденційності веб-сайтів Фонду.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного
законодавства України.
7.2. Відповідальність Фонду за порушення цієї Оферти, Договору або порядку використання
благодійної допомоги, наданої йому Благодійником, наступає на підставах, у розмірі та в порядку,
визначених нормами чинного законодавства України.
7.3. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх
персональних даних, які розкриваються Благодійником при наданні благодійної допомоги, з метою
виконання умов Оферти та Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по
батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при
перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські
реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не
розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у
випадках, коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається
відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що він повідомлений Фондом про
права, встановлені для нього, як суб’єкта персональних даних, Законом України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 р. № 2297-VI, йому відомий і зрозумілий.
7.4. У випадку виникнення спорів між Благодійником та Фондом, вони мають вирішуватись
шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони
розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. КОНТАКТНІ ДАНІ ФОНДУ
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Києво-Могилянська Фундація»
Код ЄДРПОУ: 44997419
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, буд. 6, офіс 45
E-mail: Foundation@ukma.edu.ua