Теорія правозастосування

У пропонованому курсі акцентується увага на понятті правозастосування як особливій формі реалізації норм права. Аналізується   процес правозастосування та його стадiї;   вимоги правильного правозастосування. Розглядаються  види правозастосовчих актів, прогалини в праві та шляхи їх усунення. Особлива увага приділяється  юридичним колізіям та засобам їх вирішення. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль