Права людини та їх захист

Метою вибіркового навчального курсу є формування у студентів-правників належного ставлення до проблематики прав людини як однієї з базових цінностей європейського суспільства, цілісного уявлення про права людини як фундаментальну гуманістичну цінність сучасного суспільства та юридичну категорію, що забезпечена судовим захистом, а також надати їм системні знання та сприяти розвитку практичних навичок використання національного та міжнародного механізмів забезпечення та захисту прав людини. Завдання навчального курсу полягає у наданні студентам глибоких знань з філософії, теорії та історії прав людини, про зміст та обсяг основоположних прав людини, міжнародні стандарти цих прав, допустимість і підстави обмеження прав людини та національні і міжнародні механізми їх забезпечення та захисту. Дисципліна спрямована на оволодіння навичками використовувати набуті знання у власному житті, брати активну участь у суспільних процесах, житті громадянського суспільства, у сфері приватного життя, виборі переконань, ставленні до ідеології, релігії, а також сприяти в реалізації прав іншими особами та успішно застосовувати їх у майбутній професійній діяльності. Основне завдання курсу — оволодіння певною системою загальнотеоретичних знань про права людини, умінням працювати з міжнародними та національними джерелами з прав людини, вмінням аналізувати практику забезпечення прав людини в Україні та користуватися національними та міжнародними механізмами захисту прав людини.

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна, літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль