Основи парламентаризму

Курс має спеціалізований проблемно-прикладний конституційно-правовий характер. Здобувачам пропонуватиметься систематизувати наявні та опанувати нові знання щодо поняття парламенту та парламентаризму, особливостей внутрішньої структури парламенту та організації його роботи, беручи до уваги три його основні функції: установчо-організаційну, законодавчу та контрольну.

Опанування здобувачами цього курсу є важливою передумовою систематизації їх знань не тільки в межах юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки. Курс сприятиме розширенню їхніх світоглядних уявлень про політико-правові явища та процеси, що відбуваються в українському парламенті та законодавчих органах інших країн. Окремий акцент на порівняльно-правовому аспекті має сприяти пошуку як у доктринальному, так і в прикладному вияві шляхів розв’язання проблемних питань розвитку парламентаризму в нашій країні.

Структура курсу опирається на попередньо набуті здобувачами знання таких правничих дисциплін, як загальна теорія права, історія держави і права, історія політичних і правових вчень, конституційне право і міжнародне право.

Завданням курсу є розвинути у здобувачів здатність аналізувати та розв’язувати комплексні проблеми в парламентській діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у сфері теорії та практики парламентаризму.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль