Логіка

Вибіркова професійно-орієнтована дисципліна «Логіка» є необхідною складовою частиною вивчення фахових правничих навчальних дисциплін, спрямована на формування самостійного мислення студента-правника, що базується на вмінні застосовувати основні закони формальної та діалектичної логіки, проводити логічні операції з поняттями (узагальнення, відмежування, визначення, поділу, класифікації тощо), встановлювати логічні відносини між судженнями, з’ясовувати їх склад, види модальності (алетична, епістемічна, деонтична), оперувати основними видами умовиводів (безпосередні умовиводи, простий категоричний силогізм, складні судження), володіти основними поняттями логіки предикатів.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль