Філософія права

Дисципліна має на меті формування сучасного правового світогляду та стилю мислення майбутніх юристів, що ґрунтується на осмисленні права не тільки і не стільки як інструменту державної політики, а й як духовного феномена, що спирається на вироблену впродовж віків систему європейських і загальнолюдських цінностей і сам ці цінності утверджує. Завдання курсу: подолати або ж принаймні пом’якшити недоліки вузької спеціалізації правничої освіти, сприяти її фундаменталізації; озброїти студентів методологією пізнання права в умовах бурхливого зростання інформації і постійного ускладнення законодавства; розвинути у студентів навики сучасного юридичного мислення, які дали б змогу систематизувати одержані ними знання з галузевих правничих наук та правильно орієнтуватися в пошуках права; продемонструвати практичну значущість надбань філософсько-правової думки та можливості їх використання у майбутній юридичній діяльності. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль