Експертизи в юридичні практиці

Навчальна дисципліна «Експертизи в юридичній практиці» є професійно орієнтованою вибірковою дисципліною, спрямованою на поглиблене дослідження питань, що не були достатньою мірою розглянуті під час вивчення нормативних навчальних дисциплін на 2–4 курсах бакалаврату. Студентам-магістрам напередодні самостійної юридичної діяльності буде запропоновано дослідити актуальні аспекти призначення експертиз у адміністративному, цивільному, господарському і кримінальному провадженнях.

Курс містить інформацію про поняття судової експертизи, права та обов’язки експерта і спеціаліста, поняття висновку експерта як джерела доказів та його значення під час судового розгляду, особливий порядок проведення судової експертизи за дорученням уповноваженого органу чи особи іншої держави, залучення фахівця з інших держав для спільного проведення судових експертиз тощо. Особливу увагу присвячено визначенню порядку проведення цієї процесуальної дії та складанню студентами-магістрами необхідних процесуальних документів з їх наступним обговоренням з метою усунення допущених помилок.

Вивчення навчальної дисципліни закладає підґрунтя для майбутньої практичної діяльності юриста-правника: адвоката, прокурора, слідчого, судді; сприяє отриманню навичок взаємодії під час призначення експертиз в умовах змагальності сторін, раціональному збиранню, поданню, дослідженню й використанню доказів для забезпечення прав та законних інтересів осіб у адміністративному, цивільному, господарському і кримінальному провадженнях.

3 кредитів
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Удовенко Ж.В.