Актуальні проблеми теорії права

Вибірковий курс присвячений вивченню проблемних питань теорії права, зокрема необхідності  переосмислення предмету та структури загальнотеоретичної юриспруденції, що обумовлено поряд з внутрішніми, також зовнішніми чинниками, визначальне значення серед яких належить розвитку міждержавних інтеграційних процесів, які поряд з економічною, політичною, правовою сферами поступово охоплюють також сферу науки і освіти. Предметом курсу є  система понять і категорій, що в загальній формі виражають місце права в житті суспільства, його взаємовідносини з іншими соціальними явищами, зокрема з державою, логіку функціонування і розвитку права та виявлення їх закономірностей. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль