Вітаємо Лесю Анатоліївну Музику із захистом докторської дисертації

Вітаємо доцента кафедри приватного права Лесю Анатоліївну Музику із успішним захистом докторської дисертації на тему «Цивільно-правова політика України”. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Дисертація є першим комплексним і системним науковим дослідженням сучасних проблем цивільно-правової політики України, на підставі якого розроблено концепцію (систему поглядів, загальний задум) цього напряму державної діяльності. У роботі здійснено теоретичне розв’язання актуальної науково-прикладної проблеми вітчизняного правознавства – розроблена концепція цивільно-правової політики України.

Конвергенція приватного і публічного у цивільному праві є об’єктивним процесом, що відбувається у межах системи права і правової системи загалом. Тільки в єдності інтересів приватних і публічних (у розумінні інтересів державних і місцевого самоврядування), гармонійному збалансуванні їх меж впливу цивільно-правове регулювання здатне забезпечити досягнення основної своєї мети. Остання полягає у сталому розвитку і належному захисті особистих немайнових і майнових відносин та формуванні правової моделі унеможливлення зловживань, зокрема, з боку держави чи місцевої влади у випадках їх участі в приватних правовідносинах. Власне цивільно-правова політика і покликана створити належне підґрунтя для реалізації такої мети. Дотримання необхідного балансу інтересів (приватних, суспільних і державних) є обов’язком передусім держави. Водночас усі інші учасники правовідносин мають бути активними у забезпеченні такого стану, і не лише через реалізацію своїх прав.

Аргументована доцільність вивчення і розроблення цивільно-правової політики у таких її значеннях:
а) це доктрина (передусім стратегічного спрямування), що вивчає проблеми оптимального врегулювання цивільних правовідносин і є результатом теоретичного осмислення, спрямованого на вдосконалення цивільного законодавства і практики його застосування;
б) це науково обґрунтована, послідовна і системна діяльність держави – стратегія, тактика, аналітика, управління, а також моніторинг виконання ухвалених рішень (законів, указів Президента України, урядових актів, планів заходів), що здійснюється з метою забезпечення оптимального функціонування і розвитку цивільно-правових відносин і практики застосування цивільного законодавства. У широкому розумінні, цивільно-правова політика має вирішувати два основних завдання: визначити, яким максимально ефективним шляхом за допомогою цивільно-правових норм можна досягнути відповідних соціальних результатів; передбачити соціальні наслідки реалізації конкретних цивільно-правових норм.

Текст дисертації.

Текст автореферату дисертації.