Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні

Криміналістика як наука вивчає закономірності вчинення кримінальних правопорушень та виникнення слідів, їх вилучення, дослідження та використання під час досудового розслідування та судового провадження. Розроблені криміналістикою техніко-криміналістичні прийоми, засоби і рекомендації спрямовані на оптимізацію розслідування кримінальних правопорушень, покликані забезпечити якісне проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Під час вивчення навчальної дисципліни «Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні» студенти повинні: − знати систему, основні поняття і категорії, галузі криміналістичної техніки та їх значення для розслідування кримінальних правопорушень; − вміти використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та результатів проведення процесуальних дій.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Удовенко Ж.В.