Сучасні науково-правові дослідження податкової системи та оподаткування в Україні

Курс має спеціалізований проблемно−прикладний характер, в межах якого здобувачам пропонуватиметься систематизувати наявні та надбати нові знання щодо економіко−правових категорій «податкова система» та «оподаткування» як невід’ємних складових фінансової системи України. Курс сприятиме формуванню у здобувачів світогляду щодо необхідності розбудови в Україні оптимальної податкової системи, створення ефективних механізмів оподаткування, головним завданням яких на сучасному етапі є досягнення балансу інтересів платників податків та держави при справлянні податків. При цьому важливе значення надаватиметься порівнянню доктринальних та практично−прикладних підходів до розв’язання проблемних питань податкової системи та оподаткування.

Структура курсу спирається на знання здобувачів, що були набуті ними під час вивчення таких правових дисциплін як історія держави і права, теорія права, конституційне право, фінансове право, адміністративне право, кримінальне право тощо. Завданням Курсу є розвинути у здобувачів здатність аналізувати та розв’язувати комплексні проблеми в податковій діяльності суб’єктів податкових відносин.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь,весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль