Приватне та публічне у цивільному праві

У правовій доктрині існує чимало проблем, оптимальне розв’язання яких турбує не одне покоління вчених-юристів. І їх актуальність із плином часу не втрачається. Серед них – проблема необхідності законодавчого забезпечення співвідношення публічного та приватного у межах відповідних галузей права.

У вітчизняній та зарубіжній літературі різноманітним аспектам зближення та взаємопроникнення публічних і приватних елементів присвячена значна кількість наукових праць вчених дореволюційного та радянського періоду, а також наших сучасників. До них належать праці В.І. Борисової, М.І. Брагінського, С.М. Братуся, Є.В. Вавіліна, І.В. Венедиктової, О.В. Дзери, Ю.М. Дзери, Б.М. Дроніва, М.М. Коршунова, Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, А.В. Лавренюка, Р.А. Майданика, О.В. Малька, Д.І. Мейера, В.П. Мозоліна, О.О. Первомайського, Л.І. Петражицького, І.О. Покровського, О.А. Пушкіна, Р.Б. Сабодаша, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Р.О. Стефанчука, Є.О. Суханова, Р.Й. Халфіної, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, Л.В. Щеннікової. Необхідність віднайдення рівноваги публічних і приватних інтересів в умовах сучасного стрімкого розвитку суспільних відносин, що значною мірою зумовлено появою нових правових інститутів, спонукають дослідників до наукових пошуків розв’язання аналізованої проблеми.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль