Прикладні аспекти порівняльно-правових наукових досліджень

Курс присвячено аналізу сучасних концепцій та понять, які застосовуються в порівняльно-правових дослідженнях. Робота в курсі спрямована на надання аспірантам можливості ретельного і критичного осмислення надбання різних (передусім європейських) правових сімей в юридичній науці і практиці у відповідності до методів порівняльно-правового дослідження.

Учасники курсу будуть опрацьовувати нових підходів до застосування і тлумачення законодавства у відповідності з порівняльно-правовою методологією, і визначати сучасний стан і прогнозувати майбутній розвиток української правової системи в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів, що відбуваються у сучасному світі.

За результатами роботи в курсі учасники набудуть практичних навичок синтезування різних напрямів праворозуміння у власних наукових дослідженнях і застосування порівняльно-правових методів в наукових дослідженнях

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль