Аспірантський дослідницький семінар

Основна мета семінару – створення навчально-наукової дослідницької групи, робота в якій допоможе аспірантам здійснювати дисертаційні дослідження на належному рівні та у відповідності до встановленого плану.

Курс надає можливість опрацювати практичні навички аспірантів із застосовування правових методів в наукових дослідженнях. Дисципліна спрямована на надання студентам можливості розвинути і критично осмислити надбання різних (передусім європейських) правових сімей в юридичній науці і практиці у відповідності до сучасних методів правового дослідження.

Від учасників курсу вимагається систематично  представляти проміжні  результати своїх досліджень, що є одним із найважливіших засобів формування здатності до систематичної наукової роботи і комунікації.

Курс надає можливість аспірантам здійснювати презентації та апробацію перших результатів власних наукових досліджень, брати участь в наукових дискусіях, переймати позитивний досвід у проведені дисертаційних досліджень іншими аспірантами, отримувати рецензування та консультації досвідчених вчених щодо методів і результатів власної дисертаційної роботи.

Основні теми: Форми і методи представлення результатів власних наукових досліджень. Роль та форми проведення наукових форумів (семінарів, конференцій, круглих столів, симпозіумів, панельних дискусій тощо). Вимоги до матеріалів, які подаються для участі в наукових конференціях, їхня типова структура.

Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі, викладається на 1 і 2 році навчання.

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь +весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль