Мова права

Головне завдання курсу «Мова права» – дати цілісне наукове уявлення про мову права як самостійний функціонально-стильовий різновид сучасної української літературної мови та сформувати практичні навички роботи з юридичними текстами різних стилів і жанрів (укладання, мовно-термінологічний аналіз, переклад, редагування, самостійне і кваліфіковане розв’язання труднощів слововживання). Стильові норми і мовні засоби (лексичні, морфологічні, синтаксичні) вивчаються на матеріалі текстів українського і міжнародного законодавства, ділової документації, професійно орієнтованих наукових та публіцистичних творів.

Хто викладач?

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль