Методологія наукових досліджень: сучасні підходи та тенденції розвитку

Метою курсу є ознайомлення аспірантів (здобувачів) з надбаннями сучасного наукознавства та юридичної науки в галузі методології правових досліджень  та поглиблення у них навиків використання широкого методологічного інструментарію в дисертаційних дослідженнях.

Основна увага в курсі буде зосереджена на:

  • Подоланні застарілих, спрощених , а часом і хибних уявлень про методологію правознавства, які все ще продовжують мати місце у вітчизняному правознавстві;
  • З’ясуванні співвідношення між методологією правознавства та методологією права та значенні їх розрізнення для наукових правових досліджень;
  • Особливостях наукового правового пізнання  порівняно з пізнанням в інших науках – природничих і соціальних та специфіці застосування у правовому пізнанні методів;
  • Співвідношення істини і цінностей науки і мистецтва в правовому пізнанні; можливостях, особливостях та межах досягнення істини в правових дослідженнях;
  • Аналізі півнів методології правознавства та особливостей їх використання в різних галузях правознавства в умовах зростання інформації  та постійного ускладнення законодавства;
  • Особливостях сучасного юридичного мислення та його значенні для аргументації отриманих результатів дослідження.

Метою курсу є ознайомлення аспірантів (здобувачів) з надбаннями сучасного наукознавства загалом та правознавства зокрема в галузі методології правових досліджень подолання в них застарілих спрощених або  й хибних уявлень методології правознавства та поглиблення навиків використовувати відповідний оновлений методологічний інструментарій в процесі дослідження ними тем своїх дисертацій.

Значне місце у курсі буде відведене розкриттю співвідношення між методологією правознавства і методологією права та значення їх розрізнення для правових досліджень; особливостей правового пізнання, поєднання у ньому істини і цінностей.

Окрема увага у зв’язку з цим зосереджуватиметься на з’ясуванні специфіки права як способу світосприйняття, співвідношення у ньому науки і мистецтва.

Також будуть проаналізовані рівні методології правознавства та особливості їх використання в наукових дослідженнях, специфіка методологічного інструментарію в умовах зростання інформації і постійного ускладнення законодавства.

Курс має сприяти формуванню та поглибленню у здобувачів нового юридичного мислення.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Іспит
Підсумковий
контроль