Історія права і держави зарубіжних країн

Дисципліна ознайомлює з тенденціями та загальними закономірностями розвитку права та держави, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю, і ставить за мету підготувати студентів до вивчення ряду основних та спеціальних юридичних дисциплін, надати їм цілісну картину зародження та еволюції основних інститутів права і держави, поглибити їхнє сприйняття розвитку світу, систематизувати та встановити причинно-наслідкові зв’язки у розвитку державних та правових категорій людства. Предметом вивчення дисципліни є: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права та держави, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.

 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна, літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль