Актуальні проблеми приватного права

Курс спрямований на вивчення сучасного стану правового регулювання відносин у сфері приватного права в Україні та перспектив його розвитку і вдосконалення, виявлення прогалин і суперечностей у чинному законодавстві, визначення теоретичних та практичних проблем у сфері здійснення та захисту приватних прав.

Предметом вивчення є визначення основних проблем приватного права України в контексті євроінтеграції, тенденцій та закономірностей розвитку приватного права в Україні; дослідження історичних періодів розвитку науки приватного права; вивчення та застосування сучасних наукових позицій, думок, доктрини українських та іноземних вчених щодо основних інститутів приватного права; критичний аналіз окремих змін у цивільному законодавстві, інших галузях приватного права; аналіз рішень судів іноземних держав як важливої складової впливу на розвиток приватного права; удосконалення та приведення у відповідність законодавства в галузі приватного права України до міжнародних та європейських стандартів.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль