Юридична аргументація в податкових спорах

Курс “Юридична аргументація в податкових спорах” за своїм призначенням є навчальною дисципліною практично-прикладного характеру та змісту і передбачає отримання студентами не лише теоретичних знань з питань юридичної аргументації, а й вироблення практичних навичок з її застосування у податкових спорах. Аргументація (від лат. argumentatio) – наведення доказів з метою обґрунтування певної думки, зміни позиції чи переконання іншої сторони. Різновидом аргументації є юридична аргументація, під час здійснення якої характерною (відмітною) ознакою є використання права (його принципів, норм тощо), зокрема в процесі публічних правових диспутів, судових дебатів тощо, під час яких мають прояв такі складові аргументації як риторика, діалектика, топіка, використовуються різні моделі аргументації. З іншого боку, юридичну аргументацію можна визначити по суті робочим інструментом правників у всіх сферах права, включаючи податкове. Мета курсу – отримання студентами знань і практичних навичок щодо здійснення юридичної аргументації у податкових спорах. Завдання курсу – опанування студентами прийомів, способів, засобів застосування юридичної аргументації в податкових спорах, розв’язання яких може відбуватися як в адміністративному, так і судовому порядку. По закінченні курсу студент має володіти навиками юридичної аргументації в податкових спорах. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль