Правотворчість: проблеми теорії і практики

Вивчення курсу студентами має на меті оволодіння ними системою сучасних знань про поняття, види і принципи правотворчості, правотворчу техніку, правила і засоби створення і систематизації правових актів на основі сучасних вітчизняних та зарубіжних матеріалів.  Курс має на меті підготувати студентів до участі в правотворчій діяльності органів державної влади, приватних установ та до науково-дослідної і викладацької роботи.  Курс викладається на основі передових українських та зарубіжних матеріалів та досвіду.  Окрема увага приділяється питанням діджиталізації правотворчості.  Для викладання застосовується сократівський метод.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль